2_2_3-copy
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_8_
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_11_
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_14-
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_18_
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_19_
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_22_
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_23_
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_24_
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_28_
MIUMIU_CNY_GREGLINJIAJIE_30_

Miu Miu Chinese New Year 2019 Campaign

摄影 Greg Lin Jiajie 林嘉杰, 造型 吴梧, 妆容 鑫淼, 发型 张明虎, 模特 春瑾, 康思佳, 李舒萍 & 唐赫, 特别感谢 王未末.